Clinical Trials Salary 2018

Data: 2018-11-04

Clinical Trials Salary 2018

Dziękuję raz jeszcze za liczną reakcję na ankietę dotyczącą wynagrodzenia w branży w Polsce, teraz spróbujemy przeprowadzić analogiczną dla całego Świata.  Tutaj jest link do ankiety, którą zresetujemy i uruchomimy oficjalnie około 15 listopada (póki co możecie potestować). Zerknijcie proszę i dajcie znać czy nie brakuje jakiegoś stanowiska, nie ma błędów, czy instrukcja jest zrozumiała itp.

Wyciągając wnioski z poprzedniej ankiety – staż pracy na danym stanowisku i w branży jest jako oddzielne pytanie (to pozwoli oszacować czy nie było np. zmiany na równoległe stanowisko, co nie jest równoznaczne z rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku bez doświadczenia). Pytamy o wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na konkretną walutę – USD.

Wraz z ankietą uruchomimy stronę www.clinicaltrialssalary.com oraz zaktualizujemy stronę na FB  

Wtedy poprosimy Was o udostępnienie również swoim znajomym z całego Świata.

 

Thank you again for the numerous responses to the survey on wages in the clinical trials industry in Poland (only in Polish), we will now try to conduct the same for the rest of World.  Here is a link to the survey, which we will reset and start officially on about November 15th (now you can test it). Please and let me know if there is no missing positions, no mistakes in spelling, whether the manual is understood, etc.

Conclusions from the previous survey – the experience at the current position and total in the clinical research is a separate question (will allow us to estimate whether there was an example of a change to a parallel position, which is not tantamount to starting a job in a new position without experience). We ask for an annual salary calculated on a specific currency – USD.

Together with the survey we will run the website Www.clinicaltrialssalary.com and update Page on FB 

Then we will ask you to share with your friends from around World.

Thanks,