Polityka prywatności serwisu BKWP.pl

Polityka prywatności Serwisu BKWP.pl

Ochrona Twojej sfery prywatnej podczas używania naszej strony internetowej jest dla nas najwyższym priorytetem. Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jak CCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 45/143, 01-210 Warszawa, zarejestrowaną w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000686029 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN; NIP: 5272812921; REGON: 367774473, administrator witryny BKWP.pl, przetwarza i gromadzi wszelkiego typu dane.

W poniższych postanowieniach przez nazwę BKWP.pl należy rozumieć Administratora- CCTS. Sp. z o.o.

Użytkowanie BKWP.pl i udostępniane usługi (konto w BKWP.pl i/lub wstępna rejestracja do eksperymentu medycznego) jest bezpłatna.

 1. Cel polityki prywatności

Polityka prywatności ma za zadanie wyjaśnienie użytkownikowi sposobu, w jaki BKWP.pl postępuje z danymi osobowymi użytkownika przekazywanymi przez niego. Dane osobowe to informacje służące do rejestracji konta (e-mail, adres, nr telefonu) ale także potencjalne dane szczególne, wprowadzane przez użytkowników konta pacjent oraz konta HCP .Chcemy, by każdy użytkownik wiedział dokładnie, w jaki sposób jego dane osobowe są chronione oraz kiedy i komu przekazywane.

 1. Powód gromadzenia danych

Część usług oferowanych przez BKWP.pl, takich jak przeglądanie naszych stron internetowych, nie wymaga rejestracji ani identyfikacji. Możliwe jest korzystanie z niektórych  naszych stron bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Jednakże część z naszych usług, takie jak eksperymenty medyczne czy prowadzenie kont, dzięki którym możliwe jest otrzymywanie bezpłatnych informacji, wymagają rejestracji. Przekazanie danych odbywa się poprzez wypełnienie formularzy, wypełnienie niektórych pól jest obowiązkowe, inne są opcjonalne.

 1. Zgoda na przekazanie BKWP.pl danych osobowych

Przesyłając BKWP.pl swoje dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych przez BKWP.pl. Użytkownik zostanie poproszony o zgodę na gromadzenie danych osobowych w momencie utworzenia konta. BKWP.pl przechowuje dane osobowe w zgodzie z prawnym i etycznym wymogiem zachowania tajemnicy tak długo, jak jest to potrzebne do osiągnięcia założonych celów (w tym kontakt użytkownika konta pacjent/HCP z Ośrodkiem prowadzącym projekt, czy potencjalny kontakt użytkownika konta CRA/CTS z przyszłym pracodawcą).

 1. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przesyłane przez użytkownika do BKWP.pl będą wykorzystywane jedynie  w celach określonych  w regulaminie serwisu.

Cele te są zależne od rodzaju konta użytkownika i aktywności jaka ma być wykonana.

Udostępnienie danych szczególnych pacjenta użytkownikowi Ośrodek może nastąpić jedynie po wypełnieniu kwestionariusza badania przez użytkownika konta Pacjent lub HCP. Zgłoszenie rekordu pacjenta przez użytkownika nie wymaga umieszczenia żadnych danych osobowych, czy danych umożliwiających identyfikację rzeczywistego pacjenta. Z tego powodu użytkownik Pacjent lub HCP powinien zachować szczególną ostrożność aby tworząc rekord pacjenta nie umieszczał żadnych danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

Udostępnienie danych szczególnych użytkownika CRA/CTS osobom trzecim (poza Administratorem serwisu) może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu dodatkowej zgody (najczęściej w postaci kopi życiorysu) danego użytkownika

BKWP.pl zastrzega możliwość kontaktu z użytkownikami w celach marketingowych i/lub informacyjnych za pomocą podanego podczas rejestracji w serwisie konta e-mail lub numeru telefonu.

 1. Prawo do usunięcia danych

Dane udostępnione w związku z rejestracją na portalu BKWP.pl lub rejestracją do eksperymentów medycznych mogą być w każdej chwili usunięte przez użytkownika. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na rezygnację z udziału w programie lub rezygnację z otrzymywania powiadomień od BKWP.pl, ma on prawo do wycofania zgody na gromadzenie i przetwarzanie własnych danych w dowolnym momencie.

W sytuacji, gdy BKWP.pl zamierzałby wykorzystać dane osobowe użytkownika do celów innych niż pierwotnie ustalone, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, jak również będzie miał możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu.

 1. Obróbka danych osobowych

BKWP.pl gromadzi dane osobowe w momencie:

 • rejestracji do serwisu BKWP.pl,
 • aktualizacji danych udostępnionych przez użytkownika.

W momencie rejestracji do serwisu prosimy o podanie danych dotyczących nazwy/imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, kodu pocztowego oraz nr NIP i/lub KRS, jeżeli dotyczy. Od tego momentu użytkownik przestaje być anonimowy.

BKWP.pl zachowuje i wykorzystuje zgromadzone dane osobowe w komputerowej bazie danych. Niniejsza baza danych znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, a dostęp do niej ma wyłącznie pracownik lub inny podmiot, któremu powierzono na podstawie umowy opiekę nad danymi BKWP.pl. Dane dotyczące stanu zdrowia użytkownika zbierane w momencie wypełnienia rekordu pacjenta oraz kwestionariusza eksperymentu medycznego, wykorzystywane są wyłącznie w celu informowania użytkownika o nowych badaniach. Podane tam dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach innych niż nawiązywanie kontaktu z użytkownikiem Pacjent lub HCP w związku z eksperymentami medycznymi oraz przekazywanie niezbędnych danych do ośrodków badań klinicznych, w wypadku rejestracji do eksperymentu medycznego. W przypadku użytkownika CRA/CTS dane osobowe będą przetwarzane tylko przez administratorów Serwisu, a po wyrażeniu dodatkowej zgody użytkownika przekazywane osobom trzecim (tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji).

 1. Przetwarzanie anonimowych danych

W trakcie przeglądania naszej strony internetowej nie gromadzimy bez zgody użytkownika żadnych jego danych osobowych. Zbieramy jednakże pewne anonimowe dane o użytkowniku (nie umożliwiają one identyfikacji osoby użytkownika), jak np. nazwa dostawcy usług internetowych, o ile konfiguracja komputera użytkownika to umożliwia. Większość komputerów umożliwia takie skonfigurowanie ustawień, że zbieranie wielu tych informacji nie będzie możliwe.

Ten typ anonimowych danych daje nam możliwość określenia zainteresowania użytkowników naszym serwisem oraz przeprowadzenia innych badań rynkowych, np. sposób przeglądania naszego serwisu przez użytkowników. Daje nam to również możliwość stwierdzenia, którzy użytkownicy trafili do nas dzięki reklamom internetowym.

 1. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

BKWP.pl nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim (np. innym przedsiębiorstwom) bez jego zgody.

Dane osobowe użytkownika przekazywane do BKWP.pl będą dostępne również niektórym naszym partnerom, takim jak przedsiębiorstwa zaangażowane przez nas w celu zbierania danych, odbierania rozmów telefonicznych od klientów lub wspierania naszej działalności przy realizacji niektórych zadań np. wysyłaniu newslettera. Oprócz tego BKWP.pl wchodzi w stosunki handlowe z innymi przedsiębiorstwami np. w kwestiach wspólnego marketingu produktów. W takim przypadku wyżej wymienione przedsiębiorstwa również mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika. Od podmiotów trzecich, którym udostępniamy dane osobowe użytkowników, wymagamy ochrony tychże danych z zachowaniem środków bezpieczeństwa równoważnych ze stosowanymi przez BKWP.pl. Wykorzystanie danych osobowych użytkownika przez te przedsiębiorstwa możliwe jest tylko i wyłącznie w celach określonych przez BKWP.pl, na które użytkownik wyraził zgodę. Istnieją instytucje, wobec których BKWP.pl może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych użytkowników zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, a które nie zostały przez nas do tego celu zaangażowane (pośrednio lub bezpośrednio), np. organy służby zdrowia prowadzące kontrole i audyty oraz na polecenie sądu lub z upoważnienia odpowiednich władz. Wiele spośród instytucji otrzymujących te dane w wyżej wymienionych warunkach kierują się osobnymi zasadami bezpieczeństwa określającymi przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pliki cookie Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics usługę analizy sieci firmy Google Inc. („Google"). Google Analytics używa tzw. „plików cookie", plików tekstowych, zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę użytkowania przez niego niniejszej strony internetowej. Wytworzone w ten sposób informacje o użytkowaniu strony (włączając adres IP użytkownika) są przekazywane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.  Google wykorzystuje te informacje do analizy użytkowania strony, tworzenia raportów aktywności na stronie internetowej dla jej operatora i do świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu w ogóle. Google przekazuje powyższe dane podmiotom trzecim, o ile jest to przewidziane prawem lub jeśli podmioty trzecie opracowują te dane na zlecenie firmy Google. Google nigdy nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zablokować instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki stron internetowych; zwracamy jednak uwagę na fakt, iż w takim wypadku użytkownik nie będzie mógł zawsze w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkowanie niniejszej strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zebranych o użytkowniku przez firmę Google zgodnie z wyżej opisanymi zasadami i w wyżej wymienionym celu."

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

BKWP.pl posługuje się odpowiednimi technicznymi, administracyjnymi i materialnymi zabezpieczeniami w celu ochrony danych użytkownika przed ich utratą, użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub nieautoryzowaną modyfikacją. Jednocześnie podejmujemy starania, by zagwarantować stałą aktualność naszych zabezpieczeń w obliczu nowo wykrytych zagrożeń.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że żadne zabezpieczenia nie gwarantują absolutnej ochrony danych osobowych. Każdy użytkownik Internetu musi zdawać sobie sprawę z faktu, że internetowe transmisje danych, zwłaszcza przesyłanie e-maili, nigdy nie są całkowicie bezpieczne ani wolne od błędów. Dlatego zalecamy ochronę własnego komputera jak i hasła dostępu przed nieautoryzowanym użyciem przez inne osoby.

 1. Spójność danych

BKWP.pl dokłada wszelkich starań, by zgromadzone dane były rzetelne w odniesieniu do celu ich wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne.

 1. Prawo do wglądu i korekty danych osobowych

Zachęcamy do regularnego uaktualniania przekazanych nam danych. Pomoże nam to w przekazywaniu Państwu informacji najlepiej odpowiadających Państwa potrzebom.

Każdy użytkownik ma prawo do sprawdzenia i korekty przekazanych nam danych. Prawo to podlega regulacjom. By zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem  lub zmianą, wszystkie prośby o dostęp lub zmianę danych osobowych będą podlegać weryfikacji w odniesieniu do tożsamości osoby wnoszącej o ich aktualizację.

 1. Kontakt

Użytkownik ma możliwość samodzielnego wglądu, korekty, aktualizacji swoich danych osobowych przekazanych BKWP.pl oraz usunięcia zwracając się w formie pisemnej listownie lub przez e-mail pod podany poniżej adres:

CCTS Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie

ul. Kolejowa 45/143

01-210 Warszawa

e-mail: info@bkwp.pl

 

 1. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą!

Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie może zastąpić osobistej porady, badania czy diagnozy lekarskiej. Treści udostępniane przez BKWP.pl nie mogą służyć do samodzielnego stawiania diagnozy i/lub samodzielnego wyboru i stosowania względnie zmiany lub zaprzestania stosowania leków, innych produktów leczniczych lub planów terapeutycznych. W tym celu zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą!

Z zasady niemożliwe jest stawianie diagnozy na odległość, ani proponowanie terapii dla konkretnych pacjentów. Udostępniane informacje i treści służą ogólnemu niezobowiązującemu wsparciu dla osób szukających informacji.

BKWP.pl nie udziela porad, nie poleca ani nie zmusza do zakupu i/lub stosowania jakichkolwiek leków, innych produktów leczniczych, metod diagnostycznych lub planów terapeutycznych.

Wersja dnia 3 maja 2020