Regulamin serwisu BKWP.pl

 

 Regulamin korzystania z serwisu internetowego BKWP.pl

I. Usługodawca.

Usługodawcą - prowadzącym serwis jest CCTS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 45/143, 01-210 Warszawa, zarejestrowaną w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000686029 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN; NIP: 5272812921; REGON: 367774473

II. Definicje.

1. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części „Regulaminem.”

2. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu „BKWP.pl”, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być przedstawiciel podmiotu leczniczego lub osoba fizyczna pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW:

Ośrodek – użytkownik reprezentujący podmiot leczniczy planujący prowadzić lub prowadzący eksperymenty medyczne;

HCP- osoba fizyczna z aktywnym prawem wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty wprowadzająca dane („rekord pacjenta”) pacjenta potencjalnie zainteresowanego udziałem w projekcie eksperymentu medycznego;

Pacjent- osoba fizyczna wprowadzająca dane („rekord pacjenta”) pacjenta potencjalnie zainteresowanego udziałem w projekcie eksperymentu medycznego

CRO/FF – osoba fizyczna reprezentująca Sponsora eksperymentu medycznego

CRA/CTS- osoba fizyczna planująca rozpoczęcie pracy lub obecnie pracująca w szeroko pojętej branży Badań Klinicznych

Admin- użytkownik oddelegowany przez Administratora do obsługi serwisu BKWP.pl posiadająca dostęp do danych szczególnych użytkowników, w zakresie niezbędnym do obsługi serwisu.

Serwis BKWP.pl – zbiór niezbędnych danych użytkowników w podziale na kategorie, umożliwiający zdalne, za pośrednictwem aplikacji bkwp.pl dokonanie połączenia pod względem wybranych przez użytkowników kryteriów wyszukiwania poszczególnych użytkowników. Serwis BKWP.pl umożliwia w szczególności umieszczanie w tym serwisie danych ośrodka badawczego, danych o toczących się eksperymentach medycznych oraz zaślepionych danych pacjenta („rekord pacjenta”), umożliwiających dobranie pod względem profilu i potrzeb eksperymentu medycznego dla danego pacjenta i ośrodka. Serwis gromadzi dane osób fizycznych i prawnych mogących świadczyć usługi na podstawie zlecenia oraz innym tytułem prawnym związanych z branżą badań klinicznych w celu wspierania procesu rekrutacji.

Plik - zamieszczony przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na BKWP.pl w części poświęconej funkcjonalności serwisu).

Administrator – CCTS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 45/143, 01-210 Warszawa, e-mail: info@bkwp.pl telefon: +48 694 252 017

Serwery Administratora - serwery Administratora, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie zawierające aplikację/serwis BKWP.pl i na których - w ramach serwisu - zapisywane są dane wprowadzane/zamieszczane przez użytkownika oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.

Konto - założone przez użytkownika serwisu BKWP.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Pełna aktywacja funkcjonalności konta następuje po weryfikacji danych wprowadzonych do systemu przez Administratora. Użytkownik otrzyma od Administratora wiadomość drogą elektroniczną na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego (czyli konta po dokonanej rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu BKWP.pl dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i założenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła. Edycji nie podlega jedynie adres e-mail, który pozostaje loginem do serwisu.

Profil użytkownika - miejsce w serwisie BKWP.pl zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

 

III Przeznaczenie Serwisu

1. Regulamin określa:

a) przeznaczenie serwisu,

b) ogólne zasady korzystania z serwisu BKWP.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne w zależności od profilu użytkownika umieszczanie swoich danych w zakresie dostępnym dla poszczególnych profili użytkowników, w celu umożliwienia odnalezienia ich w ramach odpowiedniego kryterium wyszukiwania przez innych użytkowników,

c) prawa i obowiązki użytkowników

d) prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności BKWP.pl

 

W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Serwis stanowi funkcjonalność umożliwiającą sparowaniu użytkowników poszczególnych profili na podstawie wprowadzonych przez użytkowników danych/informacji. (dalej łącznie „Informacje”). Jego zadaniem jest umożliwienie użytkownikom udostępniania Informacji, wymiany Informacji i uzyskania dostępu do zamieszczanych przez użytkowników Informacji o prowadzonych projektach przez innych Użytkowników, danych ośrodków badawczych prowadzących lub mogących prowadzić eksperymenty medyczne, dane użytkowników-osób fizycznych w zakresie klasyfikacji choroby dla jakiej dokonują wyszukiwania eksperymentu medycznego, danych osób fizycznych poszukujących ofert pracy/współpracy w ramach eksperymentów medycznych których dane zostały umieszczone w systemie.

 

Zamieszczone w serwisie Informacje nie stanowią jakiejkolwiek porady medycznej, lekarskiej czy farmaceutycznej. Użytkownik przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji co do leczenia, udziału w eksperymencie medycznym, rezygnacji z eksperymentu medycznego, wyboru metody leczenia lub wyboru podmiotu udzielającego porady medycznej lub obejmującego użytkownika opieką medyczną w ramach lecznictwa otwartego i zamkniętego, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Samodzielne zmiany w leczeniu mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia, a udział w eksperymencie medycznym wiąże się z ryzykiem, o którym każdorazowo winien poinformować podmiot odpowiedzialny za badanie. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przebieg eksperymentów medycznych oraz za jego skutki bezpośrednie lub pośrednie. W razie jakichkolwiek wątpliwości Administrator zaleca kontakt z lekarzem, farmaceutą, a w przypadku eksperymentów medycznych Komisją Bioetyczną lub Rzecznikiem Praw Pacjenta (dane te powinny się znajdować w dokumencie Informacja i Świadoma Zgoda na udział pacjenta w Badaniu). Administrator zastrzega, że nie ma możliwości weryfikacji rzetelności i wiarygodności danych wprowadzanych przez użytkowników, w tym szczegółów eksperymentów medycznych czy informacji wprowadzanych do „wizytówki plus” w Serwisie.

3. Administrator może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z tematyką Serwisu). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Administratorowi. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Administrator z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

4. Administrator jest uprawniony do sporządzania w oparciu o Informacje statystyk oraz innych uporządkowanych zbiorów danych (z wyłączeniem potencjalnie wprowadzonych przez użytkowników danych szczególnych pacjentów), do gromadzenia tych statystyk, przetwarzania ich i udostępniania podmiotom trzecim, także na zasadzie odpłatnej (na co Użytkownicy poprzez korzystanie z Serwisu wyrażają zgodę). Wszelkie wpływy z tego tytułu przysługują wyłącznie Administratorowi.

 

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu:

Dla prawidłowego korzystania z serwisu BKWP.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie BKWP.pl posiadanie aktywnego konta e-mail. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu. Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z zakładki „info”.

 

V. Prawa Autorskie do Serwisu

Wszelkie prawa do serwisu i aplikacji jako funkcjonalności teleinformatycznej, a także know-how serwisu BKWP.pl w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Administratorowi, z zastrzeżeniem praw do utworów umieszczanych przez użytkowników, do których Administratorowi przysługują prawa jedynie w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

 

VI. Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu BKWP.pl na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a) przeglądać serwis,

b) zamieszczać w Serwisie dane w zakresie uznanym przez niego za niezbędny w ramach danej funkcjonalności,

c) dokonywać wielokrotnego wyszukiwania danych zamieszczonych przez innych użytkowników w ramach swojego profilu;

d) uzupełniać dane w profilu

e) umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu BKWP.pl

2. Warunkiem korzystania z serwisu BKWP.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu BKWP.pl oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje Regulamin.

3. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej Administratora pod adresem https://bkwp.pl/page/regulamin w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Administratora.

4. Korzystanie przez użytkownika z serwisu BKWP.pl polegające na umieszczaniu w serwisie danych pacjentów („rekord pacjenta”), wymaga uzyskania od niego zgody. Umieszczanie / danych pacjenta oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich danych lub innych treści w serwisie BKWP.pl oraz jest władny udzielić Administratorowi określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje braku stosownych praw obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego Biuletynu - Newslettera), informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub towarach/usługach oferowanych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące, w formie elektronicznej oraz przez indywidualne wiadomości kierowane poprzez Administratora do nieokreślonej liczby Użytkowników.

6. Administrator ma prawo tworzyć nowe funkcje Serwisu jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników w formie elektronicznej, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje ich dotyczą.

 

VII. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu BKWP.pl jest Administrator. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie BKWP.pl ma prawo wglądu do własnych danych ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez Administratora, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika). Każdy użytkownik ma prawo żądania zaniechania przetwarzania swoich danych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w tym celu należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (info@bkwp.pl) i konto użytkownika zostanie usunięte Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach serwisu BKWP.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Administrator oświadcza, iż wszystkie dane oraz inne treści umieszczane w serwisie BKWP.pl są rejestrowane przez Administratora, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Administrator oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Administratora odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu BKWP.pl w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu BKWP.pl, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie na podstawie i zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przekazania takich danych oraz w granicach żądania danego uprawnionego organu władzy publicznej.

3. Użytkownik umieszczając swoje dane lub jakiekolwiek inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Administratora, w tym także w celach reklamowych.

 

VIII. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym, odpowiedzi do pytań serwisu, plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie BKWP.pl a także za skutki udzielenia Administratorowi, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Administratora z udzielonych przez użytkownika praw (zgód), w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik.

2. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych pytań, odpowiedzi, plików, komentarzy lub innych treści w serwisie BKWP.pl lub z tytułu udzielenia Administratorowi przez użytkownika praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

3. Użytkownik korzystając z serwisu BKWP.pl poprzez umieszczanie pytań, odpowiedzi, plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest uprawniony do udzielenia Administratorowi określonych w Regulaminie zgód (praw), a wykonywanie praw przez Administratora zgodnie z zakresem zgód (praw) nie naruszy praw osób trzecich.

 

IX. Nieodpłatny i odpłatny charakter usług serwisu BKWP.pl

Z tytułu korzystania z serwisu BKWP.pl dla profili:

• Ośrodek

• Pacjent

• HCP

• CRA/CTS

nie pobiera się od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu BKWP.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone Administratorowi zgodnie z Regulaminem zgody (prawa).

W ramach serwisu będą publikowane szczegółowe opisy Ośrodków prowadzących badanie, taka usługa jest odpłatna, a wartość każdorazowo ustalana z Administratorem.

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu BKWP.pl w stosunku do innych usług, wybranych przez Administratora, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ewentualną opłatę za korzystanie z serwisu Użytkownik winien dokonać na konto Administratora na podstawie wystawionej i przesłanej faktury.

 

X. Rejestracja i aktywacja konta

1. Z serwisu BKWP.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta.

2. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od profilu wybranego w trakcie rejestracji.

3. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:

- nazwa użytkownika (imię i nazwisko/nazwa podmiotu),

- adres a-mail;

- adres do korespondencji;

- telefon kontaktowy;

- NIP/KRS (jeżeli dotyczy);

- Nr Prawa Wykonywania Zawodu (dotyczy HCP);

- kod pocztowy.

 

Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu BKWP.pl są dobrowolne. Użytkownik, w każdej chwili usunąć swoje aktywne konto w serwisie poprzez przesłanie dyspozycji usunięcia konta na adres email info@bkwp.pl. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta.

4. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Administrator zastrzega możliwość opóźnień.

5. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywacji konta, podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu może być wykorzystywany przez Administratora do:

a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,

b. kontaktowania się Administratora z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, pytaniach innych użytkowników itp.).

6. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego podczas rejestracji: w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora).

7. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto, a także do zmiany hasła nie rzadziej niż raz na 30 dni. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika.

8. Z konta może korzystać wyłącznie jeden użytkownik - założyciel konta.

 

XI. Niedozwolone zachowania użytkowników

1. Każdy użytkownik serwisu BKWP.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami etyki.

2. Zakazane jest:

a. Podszywanie się pod inne osoby,

b. Naruszanie tajemnicy korespondencji,

c. Rozsyłanie do innych użytkowników spamu, w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Administratora, zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym, w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron, o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie BKWP.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne), danych niezgodnych z prawdą/stanem faktycznym.

d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, praw autorskich osób trzecich oraz praw do dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

e. inne zachowania użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami etyki, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administratora, dokonywaniu włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

3. Administrator jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika lub treści przez niego zamieszczonej:

- w przypadku gdy użytkownik naruszył zakaz, o którym mowa w punkcie poprzedzającym lub inne postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, umieszczone przez niego dane są w sposób oczywisty nieprawdziwe, nieaktualne lub naruszają prawa osób trzecich;

- gdy wynika to z przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu, orzeczenia sądu.

- gdy podczas weryfikacji danych Administrator nie uzyska odpowiedzi w ciągu 7 dni

4. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż akceptuje, że ewentualne usunięcie przez Administratora utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści przez niego zamieszczonej jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub takiej treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego pytania, odpowiedzi, plików, opinii, komentarza lub innej treści zamieszczonej przez użytkownika, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Administrator ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Administrator jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

 

XII. Postanowienia dodatkowe:

1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis BKWP.pl dostępny był nieprzerwanie przy czym, mając na uwadze charakter serwisu nie jest wykluczone czasowe zawieszenie dostępności serwisu BKWP.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

2. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu będą możliwe do przewidzenia, Administrator powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu stosowną informację.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku bieżącej obsługi Serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych. Bieżąca przerwa techniczna polega na czasowym wyłączeniu działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Serwis będzie dostępny. po zakończeniu tejże przerwy. Za zdarzenia wynikłe z powyższych Administrator nie ponosi odpowiedzialności, o planowanej przerwie Administrator informuje Użytkowników w formie elektronicznej. Administrator ma prawo czasowego ograniczania funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu.

4. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres info@bkwp.pl

5. W ramach serwisu BKWP.pl Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Administrator udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem – info@bkwp.pl. Kontakt z Administratorem odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 17 (siedemnasta) - 22 (dwudziesta druga), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Administrator w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

6. Administrator oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu BKWP.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji, oświadcza nadto, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres info@bkwp.pl

7. Administrator w celu poprawiania jakości serwisu BKWP.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu BKWP.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

8. W ramach przewidzianej dla serwisu BKWP.pl poszczególnych funkcjonalności przewiduje się grupowanie danych wprowadzonych przez użytkowników przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach. Użytkownik wprowadzając dane jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych tam treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika.

9. Administrator nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach Administratora. Dane mogą być usunięte przez Administratora w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia prowadzenia serwisu BKWP.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Administrator zastrzega sobie również prawo niepublikowania danych wprowadzonych przez użytkownika, w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia prowadzenia serwisu. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających mu na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania, Administrator nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu oraz inne przypadki niedozwolonego korzystania z Serwisu przez jakiegokolwiek Użytkownika lub złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego innego użytkownika Internetu lub serwisu,

b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora

e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pytania, odpowiedzi, pliku lub innych treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,

f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Administrator w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; w szczególności za brak możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych, siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, kart kredytowych, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności;),

g. za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu,

h. za przerwę techniczną w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Sewera oraz oprogramowania Serwisu,

i. za przyczyny leżące po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows), odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Administratora, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów,

j. w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

 

XIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że obowiązki Administratora nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację w formie elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, pod rygorem wezwania do jej uzupełnienia.

2. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Administratora.

3. Prawo Użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Administratorowi przysługuje mu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Bezskuteczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego oznacza, iż Użytkownik złożył prawidłową reklamację (zgodnie z wymogami ust. 1) i upłynął termin, o którym mowa w ust. 2 i w tym terminie i do chwili wystąpienia z roszczeniami przez Użytkownika nie doszło do porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem kończącego całościowo powstały spór. Przed skierowanie sprawy na drogę sądową strony zobowiązują się do wyczerpania drogi mediacyjnej/ugody pozasądowej lub sądowej.

 

XIV. Postanowienia końcowe

1. Umowa o korzystanie z Serwisu („Umowa”) zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu przez usunięcie konta pisząc na adres info@bkwp.pl. Rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.

3. Administrator może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie, rozwiązanie następuje ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia w formie elektronicznej, a na podany przez Użytkownika adres mailowy. Za rozwiązanie, o którym mowa w tym postanowieniu uznaje się także usunięcie konta użytkownika przez Administratora w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

4. Z chwilą zakończenia umowy o korzystanie z Serwisu, Serwis i wszelkie jego funkcje przestają być dla Użytkownika dostępne, następuje, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących danych osobowych usunięcie wszystkich danych dotyczących Użytkownika, w szczególności udzielonych mu informacji i treści. Z tego względu Użytkownik powinien je przechowywać na własnym komputerze.

5. Zagadnienia dotyczące danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: https://bkwp.pl/page/polityka-prywatnosci

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Usługodawca powiadamia Użytkowników w formie elektronicznej o zamierzonej zmianie Regulaminu na 2 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia powiadomienia Użytkownik nie rozwiąże Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu.

7. Umowa o korzystanie z Serwisu zawierana jest w języku polskim.

8. Prawem właściwym dla umowy o korzystanie z Serwisu jest prawo polskie.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.05.2020r.

Wersja z dnia 3 maja 2020